Vi yder rådgivning til alle offentlige virksomheder, som omfatter stat & Kommune, samt institutioner af den ene eller anden art, der på den ene eller anden måde kan relateres til offentlig virksomhed.

GH Energi påtager sig opgaven med at være det offentliges forlængede arm når der skal planlægges ændringer på bygninger eller tekniske installationer indenfor bla:

 • Energimærkning

  Energimærket er et rigtigt godt værktøj til at prioritere energibesparelser.

  Hos GH Energi har vi specialiseret os i at udarbejde energimærker for store bygninger. Vi udfører energimærkning i hele Danmark, som udføres af godkendte konsulenter med stor erfaring i energioptimal drift af netop store bygninger.

  Når du energimærker din bygning får du:

  • Overblik over bygningens energimæssige tilstand
  • Prioriteret handlingsplan efter Investering kontra besparelse
  • Katalog over mulige energibesparelser
  • Godt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger

  Hvilke energibesparelsesforslag skal du starte med at igangsætte.? Det er ikke altid ligetil, men her er vi med dig hele vejen således, at du ikke står alene når energimærket er udarbejdet, men kan trække på vore eksperter indenfor projektering og planlægning af de aktiviteter der skal igangsættes for at få en energioptimal bygning.

  Energimærket får karakterer fra A-G, og ledsages af en energihandlingsplan der fortæller hvorledes energimærkets karakter kan ændre til en bedre karakter.

  Energimærkningsordningen har eksisteret i forskellig form i mere end 35 år og GH-Energi har været med fra starten, og det er en erfaring som der kommer bygningsejeren til gode.

  Kvalitet

  GH-Energi bliver valgt når kvaliteten er i højsædet. Vore konsulenter har erfaring fra de største rådgivere i branchen. Siden ordningens start har Vi energimærket ca..3000 bygninger, og kunderne spænder fra mindre andels og ejerforeninger til de største kommuner og ejendomsadministratorer i Danmark.

  Hvorfor energimærke

  Energimærkning er som  hoveregel lovpligtigt – med enkelte undtagelser og skal foretages hvert 10 år. men har du foretaget omfattende ændringer på din bygning skal bygningen energimærkes igen.

 • Driftsrådgivning

  GH Energi rådgiver dig om optimal drift af de tekniske installationer. Rådgivningen kan foretages løbende eller ved akutte problemstillinger

  Med rådgivningen opnår du at dine tekniske installationer er i drift med et minimum af fejl og uregelmæssigheder. Endvidere har du sikkerhed for at energibesparelser hele tiden bliver tænkt ind i processen.

  Du har altid en kontaktperson hvis der forekommer udfordringer med driften eller der er overvejelser om udskiftninger eller konkretisering af opgave med efterfølgende tilbudsindhentning.

  Medarbejderne hos GH- Energi har udført rådgivning på ca. 2.000 tekniske energianlæg over hele landet, som indeholder mange forskellige tekniske installationer.

  Du kan blandt andet få rådgivning indenfor følgende områder:

  • Ventilationsanlæg
  • Køleanlæg
  • Trykluftanlæg
  • Varmecentraler
  • Brugsvandsanlæg
  • Automatik
  • CTS
  • Bygningsinstallationer
  • Afkølingsproblemer på fjernvarmeanlæg
  • Undervisning af driftspersonale
  • Tilstandsvurdering af bygninger

   

  Kontakt os allerede i dag så er du godt på vej til en sikker drift med lavest mulige omkostninger.

 • Indeklimaundersøgelser

  Indeklimaet i lokaler giver ofte anledning til udfordringer.

  ​Hos GH – Energi og Rådgivning har du mulighed for at få vurderet indeklimaet online indenfor følgende parametre:​

  • Temperatur
  • Relativ fugtighed
  • CO 2
  • Støj

  ​Vi benytter IC metre til at vurdere og dokumentere indeklimaet. De målte parametre er tilgængelige på din mobiltelefon eller tablet ca. 10 minutter efter at udstyret er sat op.

  Udover indeklimaet har du mulighed for at tilkoble din varme og el måler, og på den måde får du mulighed for at oprette et on line energimærke, så du kan se hvorledes tiltagene afspejler sig energimærket – Du kan kalde det for en tidsvarende form for energistyring.

  Herved får du en god mulighed for at gribe ind og rette op på indeklimaet når der er uregelmæssigheder.

  IC metret giver dig også information om vejrforholdene der hvor enheden er placeret, og giver dig ligeledes en prognose for vejrforholdene.

  Du kan vælge selv at stå for vurderingen eller benytte dig af GH Energi og Rådgivning.

  ​GH Energi og Rådgivning forhandler IC Metre. Kontakt os allerede i dag for yderligere information

   

  Kontakt os allerede idag

 • Afkøling af fjernvarmevand

  Såfremt der ikke er den rette afkøling af fjernvand på fjernvarmeopvarmede varmeanlæg kan det være forbundet med unødige udgifter idet mange fjervarmeforsyningsselskaber stiller krav om at vandet skal afkøles et vist antal grader.

  Her kan du tage GH Energi med på råd til at kortlægge hvad der er årsagen til den manglende afkøling, samt hvad der kan gøres for at forbedre den

  Meget ofte er problemet opstået fordi der tidligere har været et andet opvarmningsmedie hvor afkølingen ikke ha haft den store betydning og dermed fokus.

  Når der tages hånd om problemet kan der samtidig tænkes besparelser ind i projektet

 • Tilskud til energibesparelser

  Du har mulighed for at opnå tilskud til de energibesparende foranstaltninger du påtænker at igangsætte på din bygning eller tekniske anlæg.

  Energispare tilskuddet hører under energispare ordningen og kom til i 2009, som i årene har gennemgået forskelige ændringer og opdateringer.

  Igennem  GH-Energi og Rådgivning kan du med fordel søge om tilskud til energibesparende foranstaltninger. Det er vigtigt at du kontakter os inden du går i gang, da der er en række betingelser der skal være opfyldt inden det er muligt at få tilskud

  Der er mulighed for tilskud til en mængde aktiviteter, som f.eks etablering af LED belysning varmepumpe m.v.

 • Simulering af besparelsespotentialer

  GH Energi kan være behjælpelig med at simulere energibesparelsesmuligheder på din ejendom. Herved er det muligt at prioritere hvilke tiltag der giver den største gevinst. Det kan være ønsket om at opnå en given karakter på sit energimærke eller at opnå en given besparelse med mindst mulige udgifter.

  I simuleringen kan der ligeledes tages højde for de energitilskud der kan  forventes a som der kan forventes ved aktiviteten.

  En simulering af energibesparelser er et godt udgangspunkt for det videre arbejde med energibesparelser, og det sker ofte at det åbner op for helt andre potentialer and dem med havde forestillet sig.

  Simuleringen munder ud i en konkredt oplistning af besparelsespotentialer, samt tilhørende priser således at der foreligger et komplet beslutningsgrundlag for igangsætning afenergibesparende foranstaltninger.

 • Optimering af køleanlæg

  Vi kan tilbyde at optimere køleanlæg, herunder opbygning af tidssvarende anlæg. Der er ganske få vigtige parametre, der skal optimeres på et køleanlæg for at energiforbruget bliver så optimalt som overhovedet muligt.

  Ofte ser vi at køleanlæggene er i drift med et energiforbrug der er op til 20 % større end det er nødvendigt, og det sker samtidig med at køleanlæggets kapacitet nedsættes

  GH-Energi udarbejder køleprojekter hvor der tages højde for den opgave som anlægget skal løse, og sidst men ikke mindst med lavest muligt energiforbrug og under hensyntagen til at miljøet belastes mindst muligt.

 • Optimering af ventilationsanlæg

  Ventilationsanlæg er meget energikrævende når de er i drift på den måde som de er projekteret til. Meget ofte er der fejl ved ventilationsanlæggene, og det er med til at øge energiforbruget markant, og samtidig det sker ofte at det også påvirker indeklimaet negativt. Vi ser følgende typiske fejl på ventilationsanlæggene:

  • Forkerte temperaturer
  • Ubalance i luftmænger
  • Inaktiv varmegenvinding
  • Forkerte driftstider

  Der er vores erfaring at der ved at være opmærksom på disse parametre kan opnås markante besparelser på ventilationsanlæggene.

  I forbindelse med at vi undersøger ventilationsanlæggene opsætter vi typisk en datalogger der måler

  • Lufttemperatur
  • CO2 %
  • Relativ fugtighed
  • Støj

  Dette giver en ganske god oversigt over om der er de rette parametre til stede for at sikre et optimat indeklima med lavest mulige udgifter

  Kontakt os allerede idag

 • Kontraktstyring

  GH Energi tilbyder at gennemgå dine servicekontrakter for at sikre at de dækker de ydelser som du forventer, og sidst men ikke mindst til den rigtige pris.

  Vi har eksempler på at der er bygherrer der har betalt for serviceydelser på anlæg som ikke har været aktive i en årrække.

  Der kan være meget store besparelser at hente ved at være meget målrettet og specifik på hvad der er behov for på de enkelte anlæg.

  Ved større porteføljer af bygninger kan der med fordel udarbejdes et samlet udbud på opgaven

  Kontakt os på 72 44 11 51

 • Tilstandsvurderinger af bygninger

  GH Energi & Rådgivning har stor erfaring med at udarbejde tilstandsvurderinger af bygninger, herunder bygningsdele såvel som tekniske installationer. Ved tilstandsvurderingen gennemgås den aktuelle stand af eksempelvis et vindue, en faldstamme eller lign., samt restlevetiden estimeres og der anslås ligeledes en tilhørende investeringspris for udskiftning, såfremt det er aktuelt.

 • Rådgivning om Key Performance Indikator

  KPI til ledelsen

  Key Performance Indikator er et ledelsesværktøj der benyttes indenfor ledelse og den omfatter at der udarbejdes indikatorer indenfor nogle veldefinerede områder. Dette kan eksempelvis være bygningerne der får en samlet indikator som gør at bygningerne kan sammenholdes mod hinanden ligesom enkelt elementer i den enkelte bygning kan sammenholdes

  Sidst men ikke mindst kan der med indikatorerne fastsættes nye målsætninger om nye indikatorer der skal nås . I eksemplet nedenfor er indikatorerne udarbejdet på et større bygningskompleks

  Det er vore erfaring at der er en overordentlig stor effekt når målene er klare , konkredte og tidsbestemte med systematisk opfølgning

  GH-Energi tilbyder assistance til at starte processen op, hvorefter vi kan tilbyde at stå for hele projektet eller kun dele af det afhængig af hvilket tidsforbrug virksomheden har til dispositionen  for KP.

 • Alternativ energi

  Hos GH –Energi kan du få rådgivning om alternative energiformer. Vi har stor erfaring i rådgivning indenfor følgende områder:

  • Varmepumper
  • Solceller
  • Solvarme
  • Flisfyring

  Varmepumper

  Etablering af varmepumper er meget ofte en god investering, men der er en række forhold du som bygningsejer skal være opmærksom på. Der er 2 forskellige løsninger hvor den ene løsning medfører, at du skal etablere jordslanger (vand/vand), og det kræver et udeareal af en vis størrelse, samtidig med at det kan gøre indgreb i de arealer der muligvis også har en anden funktion som kan blive berørt af ændringen. Den anden løsning er baseret på at varmen tages ud af luften (luft/vand) Her kan støj gå hen og blive en udfordring

  Der er en række krav til varmeanlægget for at anlægget kommer til at fungerer optimalt, og det er vigtigt inden opstart at få klarlagt disse således at der er et samlet overblik over økonomi og rentabilitet.

  Solceller

  Solceller er ofte en god investering, og det er her vigtigt at fastlægge om den elektricitet der produceres også kan benyttes på det tidspunkt hvor den produceres. En profil af el forbruget kan anbefales inden der etableres solceller.

  Solvarme

  Solvarme er oftest en fordel når det eksisterende brugsvandsanlæg skal udskiftes eller der er tale om et stort forbrug af varmt vand

  Flisfyrning

  Et anlæg for flisfyring har en kort tilbagebetalingstid, men det er vigtigt at bygningsejeren er bevist om at der er mere arbejde forbundet med et sådant anlæg.

  Kontakt os allerede i dag for dit energiprojekt

Kontakt os på 72 44 11 51