Vi betjener erhvervsvirksomheder med en lang række energi og driftsrelaterede ydelser som spænder meget bredt, og de omfatter blandt andet følgende muligheder:

 • Energimærkning

  Energimærket er et rigtigt godt værktøj til at prioritere energibesparelser.

  Hos GH Energi har vi specialiseret os i at udarbejde energimærker for store bygninger. Vi udfører energimærkning i hele Danmark, som udføres af godkendte konsulenter med stor erfaring i energioptimal drift af netop store bygninger.

  Når du energimærker din bygning får du:

  • Overblik over bygningens energimæssige tilstand
  • Prioriteret handlingsplan efter investering kontra besparelse
  • Katalog over mulige energibesparelser
  • Godt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger

  Hvilke energibesparelsesforslag skal du starte med at igangsætte.? Det er ikke altid ligetil, men her er vi med dig hele vejen således, at du ikke står alene når energimærket er udarbejdet, men kan trække på vore eksperter indenfor projektering og planlægning af de aktiviteter der skal igangsættes for at få en energioptimal bygning.

  Energimærket får karakterer fra A-G, og ledsages af en energihandlingsplan der fortæller hvorledes energimærkets karakter kan ændre til en bedre karakter.

  Energimærkningsordningen har eksisteret i forskellig form i mere end 35 år. GH-Energi har været med fra starten, og det er en erfaring der kommer bygningsejeren til gode.

  Kvalitet

  GH-Energi bliver valgt når kvaliteten er i højsædet. Vores konsulenter har erfaring fra de største rådgivere i branchen. Siden ordningens start har vi energimærket ca. 3000 bygninger, og kunderne spænder fra mindre andels- og ejerforeninger til de største kommuner og ejendomsadministratorer i Danmark.

  Hvorfor energimærke

  Energimærkning er som hoveregel lovpligtigt, med enkelte undtagelser, og skal foretages hvert 10 år. Har du foretaget omfattende ændringer på din bygning, skal bygningen energimærkes igen.

 • Driftsrådgivning

  GH-Energi rådgiver dig om optimal drift af de tekniske installationer. Rådgivningen kan foretages løbende eller ved akutte problemstillinger.

  Med rådgivningen opnår du at dine tekniske installationer er i drift med et minimum af fejl og uregelmæssigheder. Endvidere har du sikkerhed for at energibesparelser hele tiden bliver tænkt ind i processen.

  Du har altid en kontaktperson hvis der forekommer udfordringer med driften, hvis der er overvejelser om udskiftninger, eller i forbindelse med konkretisering af opgave med efterfølgende tilbudsindhentning.

  Medarbejderne hos GH-Energi har udført rådgivning på ca. 2.000 tekniske energianlæg over hele landet, som indeholder mange forskellige tekniske installationer.

  Du kan blandt andet få rådgivning indenfor følgende områder:

  • Ventilationsanlæg
  • Køleanlæg
  • Trykluftanlæg
  • Varmecentraler
  • Brugsvandsanlæg
  • Automatik
  • CTS
  • Bygningsinstallationer
  • Afkølingsproblemer på fjernvarmeanlæg
  • Undervisning af driftspersonale
  • Tilstandsvurdering af bygninger

   

  Kontakt os allerede i dag – så er du godt på vej til en sikker drift med lavest mulige omkostninger.

 • Energisyn

  Virksomheder der opfylder disse krav er omfattet af lovgivningen

  ​​En omsætning > 50.000.000 Euro eller har en

  Årlig balance på min 43.000.000 Euro

  Har 250 ansatte omregnet til fuldtidsstillinger

  De virksomheder der falder ind under bekendtgørelsen skal senest den 5 december 2015 have foretaget energisyn.

  ​Energisynet skal foretages hvert 4 år.

  ​Der skelnes imellem energisyn for procesvirksomheder og for handel & service.

  Grundelementerne er for begge typer:

  • ​Generel del
  • Proces
  • Bygninger
  • Transport

  ​​

  Kontakt os allerede idag og hør hvorledes du får udført dit energisyn så optimalt som muligt​

 • Tilskud til energibesparelser

  Du har mulighed for at opnå tilskud til de energibesparende foranstaltninger du påtænker at igangsætte på din bygning eller tekniske anlæg.

  Energisparetilskuddet hører under energispareordningen som kom til i 2009, og i årene har gennemgået forskelige ændringer og opdateringer.

  Igennem GH-Energi og Rådgivning kan du med fordel søge om tilskud til energibesparende foranstaltninger. Det er vigtigt at du kontakter os inden du går i gang, da der er en række betingelser der skal være opfyldt inden det er muligt at få tilskud

  Der er mulighed for tilskud til en mængde aktiviteter, som f.eks etablering af LED belysning varmepumpe m.v.

 • Bygherrerådgivning

  GH- Energi og Rådgivning yder bygherrerådgivning når du som bygningsejer skal  have renoveret din ejendom.

  Om der foretages små eller store ændringer på ejendommen, vil det altid være fordelagtigt at få tilknyttet GH-Energi og Rådgivning som rådgiver.

  ​Med GH-Energi og Rådgivning får du overblik og styring af projekterne og det gælder såvel det tekniske som det økonomiske i processen.

  Bygherrerådgivning kan forme sig som overordnet styring af alle processer eller det kan være projektering og efterfølgende projektstyring.

  Når du vælger GH-Energi og Rådgivning er du sikker på at du kan råde over vores kompetencer som udføres af vores teknikere, ingeniører-arkitekter, jurister og økonomer.

  GH-Energi har mange års erfaring med energirådgivning og det kommer bygningsejeren til gode ved at projekterne får en meget høj værdi.

  Vi har ydet rådgivning indenfor:

  • Indeklima storkøkkener
  • Køleanlæg på rådhuse og hospitaler
  • PCB håndtering
  • Etablering af varmepumpeløsninger
  • Solceller
  • Altanudskiftninger
  • Coatning af faldstammer
 • Simulering af besparelsespotentialer

  GH-Energi kan være behjælpelig med at simulere energibesparelsesmuligheder på din ejendom. Herved er det muligt at prioritere hvilke tiltag der giver den største gevinst. Det kan være ønsket om at opnå en given karakter på sit energimærke eller at opnå en given besparelse med mindst mulige udgifter.

  I simuleringen kan der ligeledes tages højde for de energitilskud der kan forventes ved aktiviteten.

  En simulering af energibesparelser er et godt udgangspunkt for det videre arbejde med energibesparelser, og det sker ofte at det åbner op for helt andre potentialer end dem man først havde forestillet sig.

  Simuleringen munder ud i en konkret liste af potentielle energibesparelser, samt tilhørende priser således at der foreligger et komplet beslutningsgrundlag for igangsætning af energibesparende foranstaltninger.

 • Rådgivning om Key Performance Indikator

  KPI til ledelsen

  Key Performance Indikator er et ledelsesværktøj der benyttes indenfor ledelse og omfatter at der udarbejdes indikatorer indenfor nogle veldefinerede områder. Dette kan eksempelvis være bygningerne der får en samlet indikator som gør at bygningerne kan sammenholdes mod hinanden ligesom enkelt elementer i den enkelte bygning kan sammenholdes

  Sidst men ikke mindst kan der med indikatorerne fastsættes nye målsætninger om nye indikatorer der skal opnås. I eksemplet nedenfor er indikatorerne udarbejdet på et større bygningskompleks.

  Det er vores erfaring at der er en overordentlig stor effekt når målene er klare, konkrete og tidsbestemte med systematisk opfølgning.

  GH-Energi tilbyder assistance til at starte processen op, hvorefter vi kan tilbyde at stå for hele projektet eller kun dele af det afhængig af hvilket tidsforbrug virksomheden har til dispositionen for KP.

 • Optimering af køleanlæg

  Vi kan tilbyde at optimere køleanlæg, herunder opbygning af tidssvarende anlæg. Det er ganske få vigtige parametre der skal optimeres på et køleanlæg, for at energiforbruget bliver så optimalt som overhovedet muligt.

  Ofte ser vi at køleanlæggene er i drift med et energiforbrug der er op til 20% større end det nødvendige, og det sker samtidig med at køleanlæggets kapacitet nedsættes.

  GH-Energi udarbejder køleprojekter hvor der tages højde for den opgave som anlægget skal løse, for det lavest muligt energiforbrug og under hensyntagen til at miljøet belastes mindst muligt.

 • Optimering af ventilationsanlæg

  Ventilationsanlæg er meget energikrævende når de er i drift, grundet den måde de er projekteret. Meget ofte sker der fejl i ventilationsanlæggene, og det er med til at øge energiforbruget markant, og samtidig sker det ofte at indeklimaet påvirkes negativt. Vi ser følgende typiske fejl på ventilationsanlæggene:

  • Forkerte temperaturer
  • Ubalance i luftmængder
  • Inaktiv varmegenvinding
  • Forkerte driftstider

  Der er vores erfaring at der ved at være opmærksom på disse parametre, kan opnås markante besparelser på ventilationsanlæggene.

  I forbindelse med at vi undersøger ventilationsanlæggene, opsætter vi typisk en datalogger der måler:

  • Lufttemperatur
  • CO2 %
  • Relativ fugtighed
  • Støj

  Dette giver en godt overblik over om der er de rette parametre til stede, for at sikre et optimalt indeklima med lavest mulige udgifter.

 • Optimering af trykluftanlæg

 • Afkøling af fjernvarmevand

  Såfremt der ikke er den rette afkøling af vandet på det fjernvarmeopvarmede varmeanlæg, kan det være forbundet med unødige udgifter idet mange fjervarmeforsyningsselskaber stiller krav om at vandet skal afkøles et vist antal grader.

  Her kan du tage GH-Energi med på råd til at kortlægge hvad årsagen er til den manglende afkøling, samt hvad der kan gøres for at forbedre den.

  Meget ofte er problemet opstået fordi der tidligere har været en anden opvarmningsform, hvor afkølingen ikke har haft den store betydning og dermed fokus.

  Når der tages hånd om problemet kan der samtidig tænkes besparelser ind i projektet.

 • Indeklimaundersøgelser

  Indeklimaet i lokaler giver ofte anledning til udfordringer.

  ​Hos GH-Energi og Rådgivning har du mulighed for at få vurderet indeklimaet online indenfor følgende parametre:​

  • Temperatur
  • Relativ fugtighed
  • CO2
  • Støj

  ​Vi benytter IC metre til at vurdere og dokumentere indeklimaet. De målte parametre er tilgængelige på din mobiltelefon eller tablet ca. 10 minutter efter at udstyret er sat op.

  Udover indeklimaet har du mulighed for at tilkoble din varme- og elmåler, og på den måde får du mulighed for at oprette et online energimærke, så du kan se hvorledes tiltagene afspejler sig i energimærket – Du kan kalde det for en tidsvarende form for energistyring.

  Herved får du en god mulighed for at gribe ind og rette op på indeklimaet når der er uregelmæssigheder.

  IC metret giver dig også information om vejrforholdene der hvor enheden er placeret, og giver dig ligeledes en prognose for vejrforholdene.

  Du kan vælge selv at stå for vurderingen eller benytte dig af GH-Energi og Rådgivning.

  ​GH Energi og Rådgivning forhandler IC Metre. Kontakt os allerede i dag for yderligere information.

 • Undervisning

  GH-Energi tilbyder målrettede kurser indenfor en lang række områder indenfor energi og drift. Kurserne tilbydes som gruppe kurser eller som individuelle kurser ude på den enkelte medarbejders arbejdsplads. Kurserne kan omfatte følgende områder:

  • Kedelanlæg
  • Fjernvarmeanlæg
  • Anlægstyper
  • Armaturer
  • Pumper
  • Varmtvandssystemer
  • Varmepumper
  • Solceller
  • Køleanlæg
  • Ventilationsanlæg

  De driftsansvarlige administrerer meget store summer. Dels er der den udgift som anlægget koster i investering og dernæst den årlige udgift til varme, el og vand. Det er derfor en rigtig god investering at uddanne den driftsansvarlige, som derved bliver i stand til at drifte anlægget optimalt.

 • Alternativ energi

  Hos GH-Energi kan du få rådgivning om alternative energiformer. Vi har stor erfaring i rådgivning indenfor følgende områder:

  • Varmepumper
  • Solceller
  • Solvarme
  • Flisfyring

  Varmepumper

  Etablering af varmepumper er meget ofte en god investering, men der er en række forhold du som bygningsejer skal være opmærksom på. Der er 2 forskellige løsninger for varmepumper. Den ene løsning medfører, at du skal etablere jordslanger (vand/vand), og det kræver et jordareal af en vis størrelse, samtidig med at det kan gøre indgreb i de arealer der muligvis også har en anden funktion som kan blive berørt af ændringen. Den anden løsning er baseret på at varmen tages ud af luften (luft/vand). Her kan støj gå hen og blive en udfordring.

  Der er en række krav til varmeanlægget for at anlægget kommer til at fungerer optimalt, og det er vigtigt inden opstart at få klarlagt disse således at der er et samlet overblik over økonomi og rentabilitet.

  Solceller

  Solceller er ofte en god investering, og det er her vigtigt at fastlægge om den elektricitet der produceres også kan benyttes på det tidspunkt hvor den produceres. En profil af elforbruget kan anbefales inden der etableres solceller.

  Solvarme

  Solvarme er oftest en fordel når det eksisterende brugsvandsanlæg skal udskiftes eller der er tale om et stort forbrug af varmt vand.

  Flisfyrning

  Et anlæg for flisfyring har en kort tilbagebetalingstid, men det er vigtigt at bygningsejeren er bevist om at der er mere arbejde forbundet med et sådant anlæg.

  Kontakt os allerede i dag for dit energiprojekt.

 • Kontraktstyring

  GH-Energi tilbyder at gennemgå dine servicekontrakter for at sikre at de dækker de ydelser som du forventer, til den rigtige pris.

  Vi har eksempler på bygherrer der har betalt for serviceydelser på anlæg som ikke har været aktive i en årrække.

  Der kan være meget store besparelser at hente ved at være målrettet og specifik på hvad der er behov for på de enkelte anlæg.

  Ved større porteføljer af bygninger kan der med fordel udarbejdes et samlet udbud på opgaven.

  Kontakt os 72 44 11 51

 • Rentabilitetsberegninger

  GH-Energi tilbyder rentabilitetsberegninger i forbindelse med renovering.

  Der er krav om rentabilitet i forbindelse med renovering. Det betyder at bygningen skal energioptimeres ved ombygning, og at investeringen skal øge energieffektiviteten. Kravet stilles for at sikre af renoveringen resulterer i en reduktion af energiforbrug og CO2-udledning.

  Hos GH-Energi kan du få rådgivning om din renovering er energioptimerende og rentabel.

Kontakt os på 72 44 11 51