GH Energi yder assistance til andelsboligforeninger med alle de opgaver og udfordringer som en andelsforening står overfor. Kontakt til andelsforeningen kan være igennem foreningens administrator eller direkte til foreningens bestyrelse:

 • Vurdering af andelsboliger

  Før salg af en andelsbolig skal der foretages en andelsvurdering.

  Når en andelsvurdering gennemgås vurderes boligens overordnede stand og der foretages en komplet vurdering af forbedringer, samt hvilke fejl og mangler der er.

  Vurderingen er uvildig og foretages på baggrund af bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber, samt efter retningslinjerne ABF håndbogen.​

  I vurderingsrapporten opgøres den samlede værdi af forbedringer og løsøre, hvorefter andelsboligens maximale salgspris kan opgøres.

  I tilknytning til vurderingsrapporten anbefales det altid at der udarbejdes en elrapport samt en VVS rapport.

  Før du ringer til os er det vigtigt at du har følgende klar:

  • Kvitteringer på udført arbejde for hvert rum
  • El og VVS rapport
  • Opgørelse fra eget arbejde
 • Bygherrerådgivning

  GH-Energi og Rådgivning yder bygherrerådgivning når du som bygningsejer skal  have renoveret din ejendom.

  Om der foretages små eller store ændringer på ejendommen, vil det altid være fordelagtigt at få tilknyttet GH-Energi og Rådgivning som rådgiver.

  ​Med GH-Energi og Rådgivning får du overblik og styring af projekterne og det gælder såvel det tekniske som det økonomiske i processen.

  Bygherrerådgivning kan forme sig som overordnet styring af alle processer eller det kan være projektering og efterfølgende projektstyring.

  Når du vælger GH-Energi og Rådgivning er du sikker på at du kan råde over vores kompetencer som udføres af vores teknikere, ingeniører-arkitekter, jurister og økonomer.

  GH-Energi har mange års erfaring med energirådgivning og det kommer bygningsejeren til gode ved at projekterne får en meget høj værdi.

  Vi har ydet rådgivning indenfor:

  • Indeklima storkøkkener
  • Køleanlæg på rådhuse og hospitaler
  • PCB håndtering
  • Etablering af varmepumpeløsninger
  • Solceller
  • Altanudskiftninger
  • Coatning af faldstammer
 • Tilskud til energibesparelser

  Du har mulighed for at opnå tilskud til de energibesparende foranstaltninger du påtænker at igangsætte på din bygning eller tekniske anlæg.

  Energisparetilskuddet hører under energispareordningen som kom til i 2009, og i årene har gennemgået forskelige ændringer og opdateringer.

  Igennem GH-Energi og Rådgivning kan du med fordel søge om tilskud til energibesparende foranstaltninger. Det er vigtigt at du kontakter os inden du går i gang, da der er en række betingelser der skal være opfyldt inden det er muligt at få tilskud.

  Der er mulighed for tilskud til en mængde aktiviteter, som f.eks etablering af LED belysning varmepumpe m.v.

 • Energimærkning

  Energimærket er et rigtigt godt værktøj til at prioritere energibesparelser.

  Hos GH Energi har vi specialiseret os i at udarbejde energimærker for store bygninger. Vi udfører energimærkning i hele Danmark, som udføres af godkendte konsulenter med stor erfaring i energioptimal drift af netop store bygninger.

  Når du energimærker din bygning får du:

  • Overblik over bygningens energimæssige tilstand
  • Prioriteret handlingsplan efter investering kontra besparelse
  • Katalog over mulige energibesparelser
  • Godt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger

  Hvilke energibesparelsesforslag skal du starte med at igangsætte.? Det er ikke altid ligetil, men her er vi med dig hele vejen således, at du ikke står alene når energimærket er udarbejdet, men kan trække på vore eksperter indenfor projektering og planlægning af de aktiviteter der skal igangsættes for at få en energioptimal bygning.

  Energimærket får karakterer fra A-G, og ledsages af en energihandlingsplan der fortæller hvorledes energimærkets karakter kan ændre til en bedre karakter.

  Energimærkningsordningen har eksisteret i forskellig form i mere end 35 år. GH-Energi har været med fra starten, og det er en erfaring der kommer bygningsejeren til gode.

  Kvalitet

  GH-Energi bliver valgt når kvaliteten er i højsædet. Vores konsulenter har erfaring fra de største rådgivere i branchen. Siden ordningens start har vi energimærket ca. 3000 bygninger, og kunderne spænder fra mindre andels- og ejerforeninger til de største kommuner og ejendomsadministratorer i Danmark.

  Hvorfor energimærke?

  Energimærkning er som hoveregel lovpligtigt, med enkelte undtagelser, og skal foretages hvert 10 år. Har du foretaget omfattende ændringer på din bygning, skal bygningen energimærkes igen.

 • Undervisning

  GH-Energi tilbyder målrettede kurser indenfor en lang række områder indenfor energi og drift. Kurserne tilbydes som gruppe kurser eller som individuelle kurser ude på den enkelte medarbejders arbejdsplads. Kurserne kan omfatte følgende områder:

  • Kedelanlæg
  • Fjernvarmeanlæg
  • Anlægstyper
  • Armaturer
  • Pumper
  • Varmtvandssystemer
  • Varmepumper
  • Solceller
  • Køleanlæg
  • Ventilationsanlæg

  De driftsansvarlige administrerer meget store summer. Dels er der den udgift som anlægget koster i investering og dernæst den årlige udgift til varme, el og vand. Det er derfor en rigtig god investering at uddanne den driftsansvarlige, som derved bliver i stand til at drifte anlægget optimalt.

 • Alternativ energi

  Hos GH-Energi kan du få rådgivning om alternative energiformer. Vi har stor erfaring i rådgivning indenfor følgende områder:

  • Varmepumper
  • Solceller
  • Solvarme
  • Flisfyring

  Varmepumper

  Etablering af varmepumper er meget ofte en god investering, men der er en række forhold du som bygningsejer skal være opmærksom på. Der er 2 forskellige løsninger for varmepumper. Den ene løsning medfører, at du skal etablere jordslanger (vand/vand), og det kræver et jordareal af en vis størrelse, samtidig med at det kan gøre indgreb i de arealer der muligvis også har en anden funktion som kan blive berørt af ændringen. Den anden løsning er baseret på at varmen tages ud af luften (luft/vand). Her kan støj gå hen og blive en udfordring.

  Der er en række krav til varmeanlægget for at anlægget kommer til at fungerer optimalt, og det er vigtigt inden opstart at få klarlagt disse således at der er et samlet overblik over økonomi og rentabilitet.

  Solceller

  Solceller er ofte en god investering, og det er her vigtigt at fastlægge om den elektricitet der produceres også kan benyttes på det tidspunkt hvor den produceres. En profil af elforbruget kan anbefales inden der etableres solceller.

  Solvarme

  Solvarme er oftest en fordel når det eksisterende brugsvandsanlæg skal udskiftes eller der er tale om et stort forbrug af varmt vand.

  Flisfyrning

  Et anlæg for flisfyring har en kort tilbagebetalingstid, men det er vigtigt at bygningsejeren er bevist om at der er mere arbejde forbundet med et sådant anlæg.

  Kontakt os allerede i dag for dit energiprojekt.

 • Tilstandsvurderinger af bygninger

  GH Energi & Rådgivning har stor erfaring med at udarbejde tilstandsvurderinger af bygninger, herunder bygningsdele såvel som tekniske installationer. Ved tilstandsvurderingen gennemgås den aktuelle stand af eksempelvis et vindue, en faldstamme eller lign., samt restlevetiden estimeres og der anslås ligeledes en tilhørende investeringspris for udskiftning, såfremt det er aktuelt.

 • Simulering af besparelsespotentialer

  GH-Energi kan være behjælpelig med at simulere energibesparelsesmuligheder på din ejendom. Herved er det muligt at prioritere hvilke tiltag der giver den største gevinst. Det kan være ønsket om at opnå en given karakter på sit energimærke eller at opnå en given besparelse med mindst mulige udgifter.

  I simuleringen kan der ligeledes tages højde for de energitilskud der kan forventes ved aktiviteten.

  En simulering af energibesparelser er et godt udgangspunkt for det videre arbejde med energibesparelser, og det sker ofte at det åbner op for helt andre potentialer end dem man først havde forestillet sig.

  Simuleringen munder ud i en konkret liste af potentielle energibesparelser, samt tilhørende priser således at der foreligger et komplet beslutningsgrundlag for igangsætning af energibesparende foranstaltninger.

 • Indeklimaundersøgelser

  Indeklimaet i lokaler giver ofte anledning til udfordringer.

  ​Hos GH-Energi og Rådgivning har du mulighed for at få vurderet indeklimaet online indenfor følgende parametre:​

  • Temperatur
  • Relativ fugtighed
  • CO2
  • Støj

  ​Vi benytter IC metre til at vurdere og dokumentere indeklimaet. De målte parametre er tilgængelige på din mobiltelefon eller tablet ca. 10 minutter efter at udstyret er sat op.

  Udover indeklimaet har du mulighed for at tilkoble din varme- og elmåler, og på den måde får du mulighed for at oprette et online energimærke, så du kan se hvorledes tiltagene afspejler sig i energimærket – Du kan kalde det for en tidsvarende form for energistyring.

  Herved får du en god mulighed for at gribe ind og rette op på indeklimaet når der er uregelmæssigheder.

  IC metret giver dig også information om vejrforholdene der hvor enheden er placeret, og giver dig ligeledes en prognose for vejrforholdene.

  Du kan vælge selv at stå for vurderingen eller benytte dig af GH-Energi og Rådgivning.

  ​GH Energi og Rådgivning forhandler IC Metre. Kontakt os allerede i dag for yderligere information.

 • Kontraktstyring

  GH-Energi tilbyder at gennemgå dine servicekontrakter for at sikre at de dækker de ydelser som du forventer, til den rigtige pris.

  Vi har eksempler på bygherrer der har betalt for serviceydelser på anlæg som ikke har været aktive i en årrække.

  Der kan være meget store besparelser at hente ved at være målrettet og specifik på hvad der er behov for på de enkelte anlæg.

  Ved større porteføljer af bygninger kan der med fordel udarbejdes et samlet udbud på opgaven.

Kontakt os på 72 44 11 51